Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

a. Verkoper: Schaduw Zonwering V.O.F. (hierna ook: “Schaduw Zonwering”), gevestigd te (3454 PW) De Meern aan het adres Veldzigt 73, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 65554051, die zich richt op de verkoop, van zonwering en aanverwante producten, de montage en installatie hiervan;

b. Klant: iedere (rechts)persoon die – al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met Verkoper;

c. Het werk: het totaal van de tussen de klant en Verkoper overeengekomen werkzaamheden of de (daarbij) door Verkoper geleverde materialen;

d. Meer en minderwerk: door de klant gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

e. Schriftelijk: een schriftelijk of digitaal bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Verkoper doet of op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk met betrekking tot zonweringen en aanverwante producten tussen Verkoper en de klant, daaronder begrepen op afstand tot stand gekomen, eventuele vervolg-, gewijzigde en aanvullende opdrachten en steeds onder uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de wederpartij.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor Verkoper werkzame personen, werkzaam binnen of buiten het bedrijf, inclusief de (rechts)personen die bij de uitvoering zijn ingeschakeld.

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Zij zal de klant hierover in dat geval schriftelijk informeren, waarna de gewijzigde voorwaarden van toepassing worden op de lopende en toekomstige overeenkomst(en), onder verval van de voorgaande versie van de voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Verkoper brengt een aanbod schriftelijk en vrijblijvend uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit verhinderen. Verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren producten en/of te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke fouten in het aanbod binden Verkoper niet.

3.3 Alle afbeeldingen en specificaties (waaronder kleuren) zoals gegeven in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.4 Het aanbod vermeldt – slechts wanneer dat mogelijk is, gelet op leveranties van derden – het tijdstip waarop of periode waarin vermoedelijk wordt geleverd.

3.5 Het aanbod vermeldt – voor zover aan de orde – de prijs inclusief belastingen, eventuele kosten van verzending, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, de beschikbare maten, kleuren en soort materialen en eventuele informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

3.6 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

3.7 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Verkoper zelf of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Verkoper. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Verkoper gedaan verzoek franco aan hem te worden geretourneerd.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door – bij voorkeur en zo mogelijk schriftelijke – aanvaarding van het aanbod van Verkoper door de klant.

4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de klant bevestigt Verkoper langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de klant. Als de klant het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt Verkoper de opdracht schriftelijk.

4.3 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

4.4 Verkoper heeft het recht pas over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zodra de betaling door de klant is verricht en door Verkoper is ontvangen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde gaat niet op in het geval dat producten op maat zijn gemaakt voor de klant, aan de hand van door de klant opgegeven specificaties of in geval dat het product zich om andere redenen (bijv. naar zijn aard) niet voor herroeping leent. In geval van diensten is herroeping niet mogelijk wanneer de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

5.3 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door Verkoper verstrekte instructies.

5.4 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Verkoper. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.5 Indien de klant na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Verkoper heeft teruggezonden, is de koop onherroepelijk.

5.6 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.7 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping dan wel zodra het product door Verkoper is terugontvangen, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Verkoper of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

5.8 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

5.9 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

6.1 Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten.

6.2 Als plaats van levering geldt ofwel het adres van Verkoper, ofwel het adres dat de klant aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt. De keuze voor de plaats van levering wordt bij het bestellen door de klant gemaakt.

6.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in dit artikel is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en in overleg met de klant inplannen en uitvoeren. Indien de bezorging aanzienlijke vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

6.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

6.5 In geval van ontbinding conform dit artikel zal Verkoper het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Verkoper.

6.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Verkoper tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Montagewerkzaamheden

7.1 In het geval van inmetings- en/of montagewerkzaamheden in verband met het te leveren product, gelden de navolgende bepalingen uit dit artikel.

7.2 De klant stelt Verkoper in de gelegenheid het werk te verrichten (onder meer door het verlenen van vrije toegang tot een schone en veilige werkplek) en zorgt ervoor dat Verkoper tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.

7.3 De klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de klant.

7.4 De klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen, die niet tot het werk van Verkoper behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging en/of hinder ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de klant Verkoper daarvan tijdig in kennis te stellen.

7.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten aan Verkoper te vergoeden, indien deze omstandigheden aan de klant kunnen worden toegerekend.

7.6 De klant draagt het risico voor schade die is veroorzaakt door onjuistheden in de door hem/haar opgedragen werkzaamheden, verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld en onjuistheden in de door of namens de klant verstrekte gegevens.

7.7 Verkoper zal de klant te kennen geven dat het werk of een gedeelte daarvan klaar is om te worden opgeleverd, waarbij Verkoper de klant zal uitnodigen om tot opneming van het werk over te gaan. Tot het moment van oplevering is het de klant, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Verkoper, niet toegestaan het werk in gebruik te nemen.

7.8 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal de opneming van het werk zo spoedig mogelijk – en bij voorkeur binnen 24 uur – geschieden. Eventuele reclamaties dienen binnen 24 uur na oplevering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld, op straffe van verval van recht.

7.9 Bij de opneming geconstateerde kleine gebreken en ontbrekende onderdelen staan aan oplevering niet in de weg en zullen door Verkoper binnen 7 werkdagen worden hersteld of nageleverd, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is en tenzij partijen daar andere afspraken over hebben gemaakt.

7.10 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd als 7 werkdagen zijn verstreken nadat de klant de in dit artikel genoemde kennisgeving en uitnodiging heeft ontvangen en de klant zonder opgave van redenen of redelijke grond heeft nagelaten medewerking te verlenen aan het opnemen van het werk.

Artikel 8 – De prijs

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.2 In afwijking van het vorige lid kan Verkoper producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop Verkoper geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, waarbij geldt dat de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

8.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Verkoper niet verplicht het product en/of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na oplevering.

9.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verkoper te melden.

9.3 In geval van wanbetaling van de klant heeft Verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

9.4 De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.

9.5 Na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in lid 1 zendt Verkoper aan de klant een kosteloze betalingsherinnering, waarin zij vermeldt dat de klant alsnog binnen 7 dagen vanaf de dag nadat de betalingsherinnering is bezorgd, dient te betalen en welk bedrag aan incassokosten de klant verschuldigd zal zijn als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met de wet. Voor zover het een klant betreft die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt terzake een minimaal percentage van 15% over de hoofdsom.

9.6 Over de betaling die niet tijdig is verricht, is Verkoper gerechtigd rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW in het geval van een consument en artikel 6:119a BW in het geval van een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor zolang de klant niet volledig heeft betaald. De klant wordt pas eigenaar het product als hij de koopprijs en het eventueel meer verschuldigde volledig aan Verkoper heeft voldaan.

10.2 Het is de klant niet toegestaan het product of werk te verwerken en/of in gebruik te nemen op welke wijze dan ook, zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat.

10.3 Indien en voor zover in strijd met het in het voorgaande lid bepaalde is gehandeld of de factuur niet conform de voorschriften van artikel 9 heeft voldaan, heeft Verkoper het recht het product c.q. het werk op kosten van de klant weg te halen c.q. te verwijderen c.q. terug te halen. De klant verleent vrije toegang tot en geeft bij deze toestemming de locatie van het product c.q. het werk te betreden. Eventuele schade die hierbij optreedt, komt voor rekening en risico van de klant.

Artikel 11 – Conformiteit, garanties en beperking van aansprakelijkheid

11.1 Verkoper staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. Zij staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik als dat is overeengekomen.

11.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na oplevering dan wel ontdekking van het gebrek aan Verkoper schriftelijk te worden gemeld. Niet binnen deze periode klagen heeft tot gevolg dat de klant er geen beroep meer op kan doen dat het product of de dienst gebrekkig is. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

11.3 De garantieperiode verschilt per productgroep, die op verzoek van de klant bij het aanbod c.q. bij de verkoop wordt gemeld. De garantietermijn van Verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Verkoper is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

11.4 De garantie vervalt als de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken, de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Verkoper en/of op de verpakking behandeld zijn en/of de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. De garantie op rolluiken is niet van toepassing c.q. komt te vervallen bij gebruik tijdens storm, ijsvorming en vorst. Verkoper verleent geen garantie op naar buiten draaiende delen.

11.5 De aansprakelijkheid van Verkoper is steeds beperkt tot directe schade, onder uitsluiting van indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade en beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte bedrag, of, wanneer het in rekening gebrachte bedrag dit te boven gaat, tot een bedrag van ten hoogste EUR 2.500,00. Enkel en alleen indien en voor zover het voorgaande rechtens geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekering onder de dekking valt. Informatie over de polisvoorwaarden van deze verzekering zijn op verzoek in te zien bij Verkoper.

11.6 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor (montage- of andere) werkzaamheden die op verzoek van de klant zijn verricht door (al dan niet via Verkoper) ingeschakelde derden.

Artikel 12 – Niet nakoming van de overeenkomst

12.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

12.2 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt en/of tenzij sprake is van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van leveringsproblemen van derden, waarvan Verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, ziekte van medewerkers en weersomstandigheden. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de niet-nakomende partij in verzuim is.

Artikel 13 – Klachten- en geschillen

13.1 Klachten over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verkoper (zo mogelijk vergezeld van relevant beeldmateriaal), binnen bekwame tijd en in ieder geval binnen 24 uur nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Verkoper streeft ernaar binnen 7 dagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht te antwoorden, dan wel een indicatie te geven over de termijn waarop de klant een antwoord kan verwachten.

13.2 Indien de klachtafhandeling door Verkoper niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klant het geschil voorleggen aan de rechter zoals genoemd in artikel 14.7.

13.3 De klant dient het geschil binnen 12 maanden nadat hij zijn klacht bij Verkoper heeft ingediend bij de rechter aanhangig te maken, op straffe van verval van recht.

13.4 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Verkoper, zal zij naar eigen inzicht de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Overige bepalingen

14.1 De klant is zich ervan bewust dat Verkoper diens persoonsgegevens verwerkt. Zij heeft voor deze verwerking een gerechtvaardigd belang, omdat zij hierdoor uitvoering kan geven aan contractuele en/of wettelijke verplichtingen jegens (overheids)instanties en/of de klant. De klant kan op verzoek de betreffende gegevens inzien of doen verwijderen, voor zover dit mogelijk is in verband met het gerechtvaardigde belang van Verkoper en/of (wettelijke of contractuele) verplichtingen waaraan Verkoper dient te voldoen.

14.2 Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

14.3 In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

14.4 Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde, vernietigde of vervallen bepaling vervangen door bepalingen die daarmee voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk in lijn liggen.

14.5 Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.

14.6 Op de overeenkomst tussen Verkoper en de klant en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

14.7 Eventuele geschillen zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Laat u niet langer verblinden!